Petit lexique de mots utiles 
Prenoms


Alasdair: Alexandre Eachann: Hector Raghnall: Ranald
Anna: Anne Ealasaid: Elizabeth Raibeart: Robert
Anndra: André  Eanraig: Henri  Ruairidh: Roderick
Aonghas: Angus Eideard: Edouard Seonag: Joanne
Artair: Arthur Eilidh: Hélène Seòras: George
Cailean: Colin Eòghan: Ewan Seumas: Jacques
Cairistìona: Christine Iain: Jean Sìleas: Julie
Caitlin: Kathleen Iseabail: Isabelle Sìne: Jeanne
Calum: Malcolm Màiri: Marie Siùsaidh: Suzanne
Catrìona: Catherine  Marsaili: Marjorie Sorcha: Claire
Crìsdean: Christophe Màrtainn: Martin Steaphan: Stéphane
Daibhidh: David Mata: Matthieu Teàrlach: Charles
Dànaidh: Daniel  Mìcheal: Michel Tòmas: Thomas
Dòmhnall: Donald Mòrag: Sarah  Uillean: Guillaume
Donnchadh: Duncan Pàdraig: Patrick Uisdean: Hughes
Dùghall: Dougal Peadar: Pierre Una: Agnès
Dùghlas: Douglas Pòl: Paul
Lieux geographiques
Abhainn Spè: la rivière Spey a' Chuimrigh: le Pays de Galles Loch Laomainn: Loch Lomond
Abhainn Tatha: la rivière Tay Diùra: Jura Loch Obha: Loch Awe
Abhainn Tuaidh: la rivière Tweed Dùn Bheagain: Dunvegan Lunnainn: Londres
Afraca: l'Afrique Dùn Deagh: Dundee Malaig: Mallaig
Alba: l'Ecosse Dùn Eideann: Edinburgh am Monadh Ruadh: Les montagnes Cairngorms
Allt a' Bhonnaich: Bannockburn Dùn Stafhainis: Dunstaffnage Muile: Mull
Amaireaga: l'Amérique an Eadailt: l'Italie a' Mhuir Mheadhain: la Méditerranée
Astràilia: l'Australie Earra-Ghaidheal: Argyll Nirribhidh: la Norvège
Barraigh: Barra an t-Eilean Sgitheanach: l'île de Skye an t-Oban: Oban
a' Bheilg: la Belgique Eirinn: l'Irlande Obar Dheadhain: Aberdeen
Beinn Laomainn: Ben Lomond an Fhraing: la France an Olaind: la Hollande
Beinn Nibheis: Ben Nevis a' Ghaidhealthachd: les Highlands Peairt: Perth
Bhatairnis: Waternish an Gearasdan: Fort William Port Rìgh: Portree
a' Bhreatainn Bheag: la Bretagne a' Ghearmailt: l'Allemagne an Ròimh: Rome
Bodach an Stòrr: Le "Old Man of Storr" Glaschu: Glasgow an Roinn-Eòrpa: l'Europe
Calanais: Callanish Gleann Comhan: Glencoe Romàinia: la Roumanie
Caol Loch Aillse: Kyle of Lochalsh a' Ghrèig: la Grèce an Ruis: la Russie
an Càrn Gorm: Cairngorm na Hearadh: Harris Sassan: l'Angleterre
Ceann a Deas Amaireaga: l'Amérique du Sud Ile: Islay Sgalpaigh: Scalpay
Ceann Loch Chille Chiarain: Campbeltown Inbhir Aora: Inveraray Slèite: Sleat
Ceap Breatainn: Cape Breton Inbhir Nis: Inverness an Spàinnt: l'Espagne
Cille Mhoire: Kilmuir Innis Tìle: l'Islande Sruighlea: Stirling
Cill Rìmhinn: Saint Andrews na h-Innsean: l'Inde na Stàitean Aonaichte: Les Etats Unis
an Còrn: les Cornouailles Leòdhas: Lewis Steòrnabhagh: Stornoway
Crìon Làraich: Crianlarich Loch Abar: Lochaber Uibhist: Uist
an Cuiltheann: Les Cuillins
Loch Eite: Loch Etive
Expressions relatives au temps
Découpe de la journée
Oidche: Nuit
Madainn: Matin
Feasgar: Après-midi (de midi à 21h00)
An diugh: Aujourd'hui
Latha: un jour

Jour de la semaine
Seachdain: une semaine
Di-luain: Lundi
Di-màirt: Mardi
Di-ciadain: Mercredi
Di-ardaòin: Jeudi
Di-haoine: Vendredi
Di-sathairne: Samedi
 La na Sàbaid: Dimanche

Mois
Mìos: un mois
an t-Samhainn: Novembre (1er mois de l'année gaélique)
an Dubhlachd: Décembre
am Faoilteach: Janvier
an Gearran: Février
am Màirt: Mars
an Giblean: Avril
a' Mhaigh: Mai
an samhradh: Juin
an t-Iuchar: Juillet
an Lunasdal: Août
an t-Sultuin: Septembre
an Dàmhair: Octobre

 Saisons
Na ràithean: Les saisons
Bliadhna: une année
Foghar: Automne
Geamhradh: Hiver
Earrach: Printemps
Samhradh: Eté
 

Salutations

Fàilte: Bienvenue
Madainn mhath: Bonjour (le matin)
Latha math: Bonjour (toute la journée)
Feasgar math: Bon après-midi
Oidhche mhath: Bonne nuit
Tiaraidh an dràsda: Au revoir
Ciamar a tha thu?: Comment vas tu?
Ciamar a tha sibh?: Comment allez vous?
Tha mi gu math: Je vais bien
Tha gu math: Ca va bien
Chan eil dona: Je vais pas trop mal
Tha mi bochd: Je ne vais pas bien
Tha mi sgìth: Je suis fatigué

Formules de politesses
 

Gabh mo leisgeul: Excusez moi, pardon
Tha mi duilich: Je suis désolé
Tapadh leibh:  Merci (lorsque l'on s'adresse à quelqu'un que l'on vouvoie)
Tapadh leat: Merci (lorsque l'on s'adresse à quelqu'un que l'on tutoie)
Mòran taing: Merci beaucoup
'S e ur beatha: De rien
 

Personnes, familles
 

Fear: Homme
Boireannach: Femme
Caileag: Fille
Gille: Garçon
Clann: Enfant
Mac: Fils
Nigheann: Fille (de...)
Màthair: Mère
Athair: Père
Duine: Mari
Bean: Epouse
Caraid: Ami
Banacharaid: Amie
Bràthair: Frère
Piuthar: Sœur
Seanair: Grand-père
Seanmhair: Grand-mère
 

Adjectifs usuels
 

Mòr: Grand
Beag: Petit
Goirid: Court
Fada: Long
Breàgha: Beau
Grannda: Laid
Math: Bon, bien
Dona: Mal, mauvais
Ceart: Correct
Ceàrr: Faux
Og: Jeune
Aosda: Vieux
Ur: Nouveau
Tuigseach: Intelligent
Brònach: Triste
Luath: Rapide
Slaodach: Lent
Soilleir: Clair
Dorcha: Sombre
Anmoch: Tard
Tràth: Tôt
Làn: Plein
Falamh: Vide
 
 

Adverbes

Glè: Très
Agus: Et
Ach: Mais
Neo: Ou
Idir: Du tout
Cuideachd: Aussi
Mar thà: Déjà
A-mhàin: Seulement
An seo: Ici
Co-dhiù: De toutes manières
An sin: Là-bas
 

Endroits et Geographie
 

Alba: Ecosse
a' Ghàidhealthachd: Les Highlands
a' Ghalltachd: Les Lowlands
na h-Eileanan: Les Hébrides
na Crìochan: Les Borders
Beinn: Montagne
Gleann: Vallée
Creag: Rocher
Monadh: Lande
Muir: Mer
Abhainn: Rivière
Allt: Ruisseau
Loch: Lac
Eilean: île
 

Couleurs

Dath: Couleur
Geal: Blanc
Bàn: Blanc (pour les poils des animaux, les cheveux...)
Dubh: Noir
Donn: Marron
Liath: Gris
Gorm: Bleu ou Vert
Uaine: Vert
Dearg: Rouge
Ruadh: Rouge, Roux
Buidhe: Jaune
Soilleir gorm: Bleu clair
Dorcha donn: Marron foncé
 

Musique

Ceòl: Musique
Pìobaireachd: Musique de cornemuses
Seinn: Chant
Pìob mhòr: Grande Cornemuse
Fidheall: Violon
Clàrsach: Harpe
Bocsa: Accordéon
Oran: Chanson
 

Exclamations

Ceart gu leòr!: D'accord!
Glè  mhath!: Très bien!
Math dha rìribh!: Excellent!
'S math sin!: C'est génial!
O mo thruaighe: Quel dommage
 

Expressions qui peuvent toujours etre utiles

Mo chridhe: Mon cœur
Mo ruin: Mon amour
Tha ghoal agam ort: Je t'aime
Pour connaître quelques unes des différences entre le Gàidhlig et le Gaeilge cliquez sur la flèche 

Pour revenir à la page sommaire de cette introduction au Gaélique 


page de présentation-photos-conseils-musiques
livres-gaélique-liens
 

pour m'écrire: